Sluitingsdagen

De volgende dagen zal Kinderopvang Kwebbel gesloten zijn:

 • 2e Paasdag 2024 – Maandag – 01-04-2024
 • Hemelvaartsdag 2024 – Donderdag – 09-05-2024
 • 2e Pinksterdag 2024 – Maandag – 20-05-2024
 • Kerstavond 2024 – Dinsdag – 24-12-2024 (vanaf 17.00 uur gesloten)
 • 1e Kerstdag 2024 – Woensdag 25-12-2024
 • 2e Kerstdag 2024 – Donderdag – 26-12-2024
 • Oudejaarsdag 2024 – Dinsdag 31-12-2024
 • Nieuwjaarsdag 2025 – Woensdag 01-01-2025

Kinderopvang is ons vak!

LRK nummers

Stationsstraat

LRK nummer: 298852883

Wilhelminastraat

LRK nummer: 110959231 (Dagopvang)

Oeverzwaluw

LRK nummer: 474714743

Zwanenveld 5 - Dagopvang & BSO EKC 2000

LRK nummer: 226385115 (Dagopvang Zwanenveld 5)

LRK nummer: 150723647 (BSO – Zwanenveld 5)

Ganzenveld

LRK nummer: 120056379  ( Voorschool )

LRK nummer: 245612002 (BSO de Lisdodde – Ganzenveld 85)

Zwanenveld 2 - BSO DZOH

LRK nummer: 227938835

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten, bijvoorbeeld over kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. De wet stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit ouders en/of verzorgers van kinderen die gebruik maken van onze kinderopvang in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Om te voldoen aan de Wet Kinderopvang is het van belang dat elke locatie een eigen oudercommissie heeft.

Het doel van de oudercommissie is de ouders te vertegenwoordigen en de belangen van de kinderen en de ouders van Kinderopvang&BSO Kwebbel zo goed mogelijk te behartigen. Verder adviseert de oudercommissie ten aanzien van kwaliteitsbeleid.

De oudercommissie is, wat de kwaliteit betreft, in de gelegenheid om advies uit te brengen, namelijk verzwaard advies. Maar er kan ook ongevraagd advies gegeven worden. Bij een verzwaard advies van de oudercommissie kan een kinderopvang-organisatie slechts afwijken indien zij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.
De oudercommissie kan verzwaard advies-recht uitbrengen t.a.v. de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de directeur m.b.t.:
• aantal kinderen per leidster
• groepsgrootte
• opleidingseisen beroepskrachten
• inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
• pedagogisch beleidsplan
• voedingsaangelegenheden
• risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
• openingstijden
• vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachten-commissie
• wijziging van de prijs van de kinder-opvang
De overige taken van de oudercommissie zijn:
• aanspreekpunt voor ouders
• bevoegdheid om in overleg te treden met de directeur
• opvragen GGD inspectierapport bij de directeur
• overleg voeren met de leidinggevende van de kinderopvang over het interne beleid van het kindercentrum
• op verzoek een inbreng leveren op ouderavonden en themabijeenkomsten
• zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders/ verzorgers over activiteiten van de oudercommissie

tab-img

De oudercommissie komt minimaal 2 keer per jaar bijeen om te vergaderen. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn voor alle ouders/verzorgers beschikbaar en kunnen worden opgevraagd bij de (assistent)-leidinggevende van de desbetreffende locatie.  Jaarlijks stelt Kinderopvang & BSO Kwebbel, voor elke opvanggroep, een verslag klachten ouders en een verslag klachten oudercommissie op. Ook gaat er een kopie naar de GGD en de oudercommissie. Deze zijn openbaar en op aanvraag op de locatie in te zien

tab-img

Locatie Oeverzwaluw

E-mailadres: Oud.oev@kinderopvangkwebbel.nl

_______________________________________________________________________________________________

Locatie Zwanenveld

E-mailadres: Oud.zwan@kinderopvangkwebbel.nl

_______________________________________________________________________________________________

Locatie Stationsstraat

E-mailadres: Oud.stat@kinderopvangkwebbel.nl

_______________________________________________________________________________________________

Locatie Wilhelminastraat

E-mailadres: Oud.wil@kinderopvangkwebbel.nl

_______________________________________________________________________________________________

Locatie Ganzenveld (Voorschool)

E-mailadres: oud.voorschool@kinderopvangkwebbel.nl

_______________________________________________________________________________________________

Locatie Ganzenveld (BSO)

E-mailadres: oud.ganz@kinderopvangkwebbel.nl

_______________________________________________________________________________________________

Locatie Giervalk (OBS de Vlonder)

E-mailadres: oud.vlonder@kinderopvangkwebbel.nl

_______________________________________________________________________________________________

Locatie Bargermeerweg (BSO de Vegtertjes)

E-mailadres: villa@kinderopvangkwebbel.nl

_______________________________________________________________________________________________

Locatie Dr. H. Blinkerstraat  (BSO de Groentjes)

E-mailadres: oud.groen@kinderopvangkwebbel.nl

_______________________________________________________________________________________________

tab-img

Vierogenprincipe

Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar rapport de term vierogenprincipe geïntroduceerd. Dit betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren, uitgaande van onderstaande vertrekpunten. Er wordt getracht de opvang zo veilig mogelijk te maken. Bij het uitvoeren van dit principe dient Kinderopvang&BSO Kwebbel rekening te houden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin de pedagogische medewerker alleen op de groep is. Belangrijk is:

 • De uitvoering van het vierogenprincipe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar zijn.
 • Ouders zijn op de hoogte via de website.
 • De meeste ruimtes zijn open, dat wil zeggen dat er in of naast alle deuren glas zit waardoor er naar binnen gekeken kan worden door o.a. collega’s of deuren staan open.
 • Er wordt op de meeste groepen, op de meeste dagen met minimaal 2 leidsters gewerkt.
 • We werken veelal met stagiaires. Doordat zij er zijn, en deze op andere tijden pauzemomenten hebben zijn leidsters niet alleen met kinderen. Het gebeurt zo goed als nooit. Maar aan het eind van de dag, tijdens het laatste half uurtje bijv. kan het voorkomen dat de leidster mogelijk alleen is. (bijv. BSO lila)  De laatste kinderen worden door hun ouders opgehaald waardoor een leidster eveneens op dit moment zelden alleen met een kind is.
 • Dit geldt ook voor de ochtend. Normaliter starten we altijd met 2 personen. Als er bij aanvang nog maar 1 leidster aanwezig is, worden kinderen gebracht waardoor er bijna altijd ouders in de groep zijn.
 • Leidinggevenden en collega’s of de huishoudelijke hulp lopen dagelijks onaangekondigd de diverse groepsruimtes binnen (zonder de groepsrust te verstoren). De directrice komt ook regelmatig binnen. Aangekondigd en onaangekondigd. Zij observeert leidsters op de groep en coacht waar nodig.
 • Bij Kinderopvang&BSO Kwebbel heerst een open, professioneel klimaat waarbij leidsters door de leidinggevenden herhaaldelijk worden uitgenodigd om elkaar feedback te geven (bijv. in teambijeenkomsten, groot teamoverleg of tijdens individuele gesprekken). Leidsters weten dat als zij iets moeilijk vinden dit openlijk met een collega kunnen en moeten bespreken. Komen ze er niet uit dan vragen ze hulp/advies aan het locatiehoofd. Als ook zij niet tot een bevredigend resultaat kunnen komen, wordt er een gesprek met de directrice aangegaan. Dit alles om een zo veilig mogelijke omgeving voor uw kind te creëren. Dit zijn we verplicht maar willen we zelf ook graag.
2D7A5366B 2